In verband met een nieuwjaarsborrel gaan wij op donderdag 25 januari om 16:00 uur dicht.

Privacybeleid

Privacybeleid George In der Maur orthopedische schoentechniek

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-06-2018

Inleiding
In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan die door George In der Maur orthopedische schoentechniek worden verzameld en verwerkt.

Doelen gegevensverzameling en -verwerking
Ons primaire doel is om cliënten met voet- en/of loopbeperkingen blijvend te helpen met orthopedische hulpmiddelen, in de vorm van schoenen en schoenvoorzieningen op maat. Om deze hulpmiddelen en voorzieningen op maat te mogen en kunnen maken en om bijbehorende diensten te kunnen verlenen, leggen wij persoonsgegevens vast in fysieke en digitale cliëntdossiers.
Welke gegevens wij vastleggen wordt in hoge mate bepaald door contracten met zorgverzekeraars. In deze contracten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).
In de contracten wordt onder andere het gebruik van protocollen verplicht gesteld. Zo’n protocol bepaalt welke gezondheidsgegevens verzameld moeten worden om de keuze voor een bepaald hulpmiddel of de vervanging ervan te motiveren. Dit in verband met de wettelijke aanspraak erop.

Wij onderscheiden de volgende soorten persoonsgegevens:
• Gegevens om met onze cliënten of hun vertegenwoordigers te kunnen communiceren, per post, per mail of per telefoon.
• Gegevens om de keuze voor een bepaald product en het recht op financiering vanuit de wetten Zvw en Wlz te motiveren.
• Gegevens voor toestemming en financiële afhandeling door de zorgverzekeraar, conform de contractueel vastgelegde procedures.
• Afspraak- en communicatiegegevens met cliënten,  hun vertegenwoordigers en zorgverleners waarmee wordt samengewerkt in de zorgketen.
• Specificaties van de te vervaardigen maatwerkproducten.

Bronnen van persoonsgegevens
Naast persoonsgegevens die de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger zelf aan ons heeft verstrekt, ontvangen wij persoonsgegevens van:
• Ziekenhuizen, revalidatiecentra en Wlz-instellingen omdat een voor ons nog onbekende cliënt daar een afspraak heeft op een gezamenlijk spreekuur waar wij ook aan deelnemen. Deze gegevens worden dan nog niet verwerkt in een dossier.
• Een door de gezamenlijke zorgverzekeraars beschikbaar gestelde database om te controleren of cliënt een geldige zorgpolis heeft en om te controleren of  gegevens die nodig zijn voor facturatie juist zijn, zoals het polisnummer.

Ontvangers van persoonsgegevens:
Enkel de volgende zakenpartners ontvangen cliëntgegevens van ons:
• Zorgverzekeraars, voor het geven van toestemming en voor de financiële afhandeling, conform contractueel vastgelegde procedures. En op verzoek voor controledoeleinden.
• Zorgverleners waarmee wordt samengewerkt in de zorgketen, om voor cliënten afspraken te maken op de spreekuren van desbetreffende zorgverleners. Of om inhoudelijk af te stemmen over behandelopties.
• Onderaannemers in het productieproces, het betreft enkel gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor productie en identificatie.

Bescherming persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarbij gaat het om:
• Softwarematige autorisaties die ervoor zorgen dat onze medewerkers alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die relevant zijn om hun taken te kunnen uitvoeren.
• De verplichting om cliëntgegevens waarvan wij kennis kunnen nemen vertrouwelijk te behandelen.
• Instructies voor de omgang met fysieke dossiers en het gebruik van toegangsmiddelen tot digitale dossiers.
• Interne richtlijnen die borgen dat persoonsgegevens die niet meer relevant zijn, worden verwijderd en dat fysieke gegevens worden vernietigd via een daarvoor gecertificeerde organisatie. Dit met inachtneming van de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor de debiteurenadministratie en de contractuele verplichting vanuit zorgverzekeraars om cliëntdossiers maximaal 7 jaar na de laatste levering te kunnen inzien voor controledoeleinden.
Wij nemen alle zorgvuldigheid in acht ter bescherming van de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens en zullen geen persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen als dit niet ons eerdergenoemde primaire doel dient.

Rechten in zake persoonsgegevens
Cliënt of vertegenwoordiger heeft de volgende rechten:
• meer informatie: meer uitleg over de verwerking van persoonsgegevens door ons
• inzage: concreet zien wat er in het dossier staat
• correctie: laten aanpassen van foutieve registratie(-s)
• wissen: laten verwijderen van persoonsgegevens (bij strijdigheid met de eerdergenoemde bewaarplichten zullen wij advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens)
• stoppen: laten stopzetten van (bepaalde) gegevensverwerking(-en)
• overdracht: laten verplaatsen van persoonsgegevens naar andere leverancier

Als u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kan u dat per mail kenbaar maken aan privacy@indermaur.nl, of per brief aan:

George In der Maur orthopedische schoentechniek
T.a.v. functionaris gegevensbescherming
Koningin Wilhelminaweg 495
3737 BG Groenekan

Bij ontevredenheid over de wijze waarop wij met persoonsgegevens zijn omgegaan, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens tijdens gebruik van onze website
Onze website biedt geen mogelijkheid om met een persoonlijk account in te loggen en toegang te krijgen tot eigen account- en/of dossiergegevens wel kan de bezoeker een post- of mailadres invoeren om respectievelijk informatiefolders per post, of onze nieuwsbrief per mail, te ontvangen. Deze registratie dient alleen dit specifieke doel.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In zo’n tekstbestand kunnen gegevens over het gebruik van de site worden opgeslagen, maar ook persoonlijke gegevens zoals IP-adres en locatie.

Waarom gebruiken wij cookies?
• Om de website voor u beter te laten functioneren.
• Om het gebruik van de website te monitoren om deze te verbeteren.
Voor onze website en het verbeteren ervan maken wij gebruik van diverse softwareapplicaties. De belangrijkste zijn Weebly en Google Analytics. Als wij bij het instellen van die applicaties keuzes hebben moeten maken, hebben wij steeds privacy belangen boven commerciële belangen van derden gesteld. Desondanks kan het voorkomen dat ongewenst gegevens worden doorgegeven aan andere websites.  Dit omdat wij niet precies weten wat alle (hulp-)applicaties waar onze website (via Weebly) gebruik van maakt met ‘hun cookies’ (gaan) doen.
Als u de indruk krijgt dat uw bezoek aan onze website van invloed is op het soort advertenties dat u te zien krijgt bij uw bezoek aan een andere website, dan verzoeken wij u dit direct per mail of per post te melden via bovengenoemd mail- of postadres.

Cookies in- en uitschakelen
Het is mogelijk om het gebruik van cookies in- en uit te schakelen, en/of ze te verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. Het uitschakelen van het gebruik van cookies zorgt er echter voor dat websites gebrekkig functioneren.

Meer over cookies
Op de website van de Consumentenbond kunt u terecht voor nog meer informatie over cookies en het gebruik daarvan.

Privacybeleid andere websites
Op www.indermaur.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Deze hebben een eigen privacybeleid en George In der Maur is hier niet voor verantwoordelijk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van desbetreffende websites.

Wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring betreft de meest recente versie en kan op ieder moment worden aangepast. Daarom vermelden wij in de eerste regel van deze verklaring wanneer de verklaring voor het laatst is aangepast.

“A little step may be the beginning of a great journey”

Deze website maakt gebruik van cookies

U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.